Wyniki badań

Wyniki badań prowadzonych w czasie projektu są przedstawione w formie raportu naukowego. Dodatkowo powstało 7 „Snapshotów”, czyli streszczeń raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami dla 7 różnych grup odbiorów. Raporty oraz snapshoty, oprócz standardowej wersji w pdf są dostępne również jako pliki sformatowanego tekstu (rts), które ułatwić mają analizę rezultatów badań osobom niewidomym / niedowidzącym w sytuacji gdyby audiodeskryptory miałyby trudność z prawidłowym odczytaniem plików pdf.

 

Raport Finalny


Raport Finalny


Snapshoty

Snapshot dla Instytucji Kultury

Snapshot dla Dziennikarzy

Snapshot O Niewidomych Artystach

Snapshot dla specjalistów od PR

Snapshot o Organizacjach Pozarządowych

Snapshot dla Instytucji Publicznych


Raporty Cząstkowe

Uwarunkowania uczestnictwa osób niewidomych w kulturze – opinie ekspertów. Raport z badań przeprowadzonych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych
Uwarunkowania uczestnictwa osób niewidomych w kulturze –
opinie ekspertów. Raport z badań przeprowadzonych metodą
indywidualnych wywiadów pogłębionych
Analiza postaw, motywacji, świadomości osób niewidomych względem sfery artystyczno-kulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014
Analiza postaw, motywacji, świadomości osób niewidomych
względem sfery artystyczno-kulturalnej, z uwzględnieniem
perspektywy czasowej 1989–2014
Raport DR1
Raport z badań typu desk research na temat instytucjonalno-organizacyjnych uwarunkowań uczestnictwa osób niewidomych w kulturze
Raport DR2
Raport z badań typu desk research na temat dostępnej i rozwijanej technologii, w perspektywie jej wykorzystania do planowanych działań względem aktywności kulturowej, społecznej i artystycznej osób niewidomych w przyszłości
Raport CAPI
Raport z badań dostyczących postaw, motywacji, świadomości osób niewidomych względem sfery artystycznokulturalnej, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014 (Wywiady kwestionariuszowe)
Raport AS
Analiza kanoniczności, gatunkowości i cech dystynktywnych twórczości artystycznej osób niewidomych, z uwzględnieniem perspektywy czasowej 1989–2014
Uwarunkowania uczestnictwa osób niewidomych w kulturze – opinie ekspertów. Raport z badań przeprowadzonych metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych
Analiza dostępnej i rozwijanej technologii, w perspektywie jej wykorzystania
do planowanych działań względem aktywności kulturowej,
społecznej i artystycznej osób niewidomych w przyszłości –
opinie ekspertów. Raport z badań przeprowadzonych metodą
indywidualnych wywiadów pogłębionych

Wersje RTF dokumentów